EDE LANGUAGEKNƠ̆NG BRUĂ MKŎ BI MGŬM ČHIĂM (THÁI LAN) – VIÊT NAM (Tax ID 0113561000991) jing sa anôk bi mkŏ hgŭm, bi ađru, ktrâo kčĕ leh anăn čhĭ mnia, klei mnuih Ƀuôn sang čiăng – klei phiăn knŭk kna, Ktrâo kčĕ – mblang klei blŭ čiăng ađru bruă kơ jih jang êpul bruă, Knơ̆ng bruă leh anăn kơ grăp čô mnuih ti krah čar Viêt Nam, čar Čhiăm wăt ti Krĭng lăn Aphrik (Ngŏ Dhŭng Châu Á). Hdơ̆ng čih hưn thâo klei mkŏ mjing leh anăn nao kơ klei mă bruă dơng mơ̆ng thŭn 2016. KNƠ̆NG BRUĂ MKŎ BI MGŬM ČHIĂM – VIÊT NAM bi mguôp hŏng phŭng čhĭ mnia ti čar Čhiăm, Viêt Nam, Lao, Kŭr, Indonesia ba brei 3 mta hdră bruă ti gŭ  anei:

       EST

2018Capital

3m.SERVICES

>3CUSTOMERS

>40STAFF

<50


(1) Ađru bruă blei mnia Čhiăm – Viêt Nam: Čhĭ – blei mnia wĭt nao pơ čar Viêt Nam – Kŭr, Lao – Čhiăm êlan lăn leh anăn êlan ea ksĭ, sđru hlăm bruă ngă hră m’ar akâo blei mnia wĭt nao, hră bi klă, hră luy mă jia ASEAN hla D.

(2) Mblang klei blŭ – ktăm pŏng, prăp hdră bruă klei blŭ ( klei Yuăn, klei Čhiăm, klei Mi, klei Khêč (Trung Quôc), klei Kŭr, klei Lao, klei Myanmar, Klei Indonesia) leh anăn ađru bruă êrô êbat, mlih prăk kăk VND-THB-LAK-KHR, Hră m’ar Knŭk Kna.

(3) Mtô kčĕ mlư̆ mnia leh anăn Hdră bhiăn: Čih anăn bi hưn klei blei mnia, pŏk ƀi rô bi ala, bi hgŭm klei mblư̆ mnia – mnơ̆ng blei mnia hyu duah pô čhĭ mnia mbĭt čar Čhiăm – Viêt (pô mkŏ mjing mnơ̆ng, pô prăp ngăn, pô mkra, pô brei, tĭng čhĭ-tĭng mă blei, bi klă hră hdră phiăn ƀi rô blei mnia, ktrâo kčĕ yap prăk – hdră phiăn, ađru mkra klei dleh hlăm hdră  phiăn, dap hră buôn sang – blei mnia.


KNƠ̆NG BRUĂ MKŎ BI MGŬM ČAR ČHIĂM (THÁI LAN) – VIỆT NAM jing sa Knơ̆ng bruă prăp brei hdră bruă dưi mkŏ mjing hdơ̆ng mơ̆ng phung hđeh thâo hră hlăm lu hdră êlan kơ čar Čhiăm leh anăn Viêt Nam, tuôm hriăm hră, dôk hdĭp ti dua čar anei msĕ hŏng bruă Mblư̆ mnia Lu ala čar, Klei blŭ, Ksiêm dlăng lu ala čar ti djăp sang hră hgưl prong tal êlâo ti čar Viêt Nam, Čhiăm msĕ hŏng: Sang hră Gưl prong Ala čar Viêt Nam, Sang hră Gưl prong Chulalongkorn, Sang hră Gưl prong Thammasat, Sang hră Gưl prong Webster, Sang hră Gưl prong Ramkhamhaeng. Dư̆m pô mkơ mjing KNƠ̆NG BRUĂ MKŎ BI MGŬM ČAR ČHIĂM (THÁI LAN) – VIỆT NAM jing phung khăp čiăng sĭt kơ anôk mă bruă kơ bruă mđĭ klei mblư̆ mnia kơ hdră bruă, mđĭ kyar kjăp nanao, klă mngač leh anăn mâo klei tŭ ti bruă mă.

Klă ênŭm hĭn (Chi tiết) leh anăn klei bi mtuôm : Đĭng blŭ: (+66) 803433247. Email: thaivietconnect@gmail.com.

Copyright


OUR SERVICES

Hmong language
Jarai language
Banah language

THAI VIET CONNECT Limited Partnership Thailand and ASEAN CONNECT Co. Ltd. Vietnam, granted scholarships to students in Hue university and Quang Tri university for their achievements and mitigating flood impacts on their families in December 2020.


THAI VIET CONNECT Limited Partnership and ASEAN CONNECT Co. Ltd., provided rice seeds for farmers who are flood victims in the central province of Vietnam in late 2020


HỌC TIẾNG EDE – LEARN EDE LANGUAGE

THAI VIET CONNECT LIMITED PARTNERSHIP 2021

Unique Quality, Shared Prosperity

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: