BANA LANGUAGENÔR BAHNAR.

Anih jang Tô goaøt Thaùi Vieät (TVC) kô chôøt kì sô kôøt anih pôdro zôøt Thaùi Lan ñeøi anaên Thai Viet Connect Limited Partnership, pô ‘nhoø tô goaøt, wang tô guøm, roi tô zoâh teøch pôdro, yaân söï – nôr pô ma – tô leøch nôr pô ma pô ‘nhoø rim kô kuan, pô gôr, koâng ti paêng kô droà lôøm Vieät Nam, Thaùi Lan, rim teh ñak Ñoâng Nam AÙ paêng rim bôngai ñôøng teh ñak ñe. TVC tô goaøt paêng rim bôngai zôøt Thaùi Lan, Vieät Nam, Laøo, Campuchia paêng Indonesia pô ‘nhoø 3 anaên pôm tôm thoi kô:              


( 1) Wang tô guøm teøch pôdro, roi tô zoâh teøch pôdro paêng troø nôr pô kaêp:

 Ioøk môøt tô mam draêm Thaùi Lan – Vieät Nam – ASEAN:

Pô jing anih pôdro, kì sô kôøt teøch pôdro, pô jing waên phoøng tang maêt, tô goaøt tô ‘ngla pôm jang, tô goaøt teøch pôdro – tô leøch jeân pôm jang, tô goaøt teøch pôdro, tô leøch jeân pôm jang (Kô chôøt maêt bôngai, pô nheân laêng troø zlep pôdro Thaùi Lan; Wang tô guøm lang yaih rim tôdrong zôm öh troø, hô met teøch pôdro – yaân söï lôøm Thaùi Lan – Vieät Nam).

  • Dich tô leøch nôr pô ma – koâng chöùng:

Vieät, Thaùi, Anh, Trung, Campuchia, Laøo Myanmar, Bahasa Indonesia paêng rim nôr pô ma nai thoi kô: Jarai, EÂ ñeâ, Hmong, Khmer, Urdu, Karen, Tamil, Bengali, Farsi, Japanese, Konrean, Chinese…

  • Anih ngoâi tô mang – Chô Chueøn –  Pô dreøo jeân lôøm Thaùi Lan – Vieät Nam: Ngoâi tô mang, pôm jang weøi laêng jeân, anih oøei, hla bô ar haønh chính, chô chueøn.Tô goaøt paêng wang tô guøm tô tom, ñì jô hngôøm ñon rim anih pôdro, rim khuøl paêng kô droà laêng git truh Thaùi Lan paêng Vieät Nam.

 TVC öh mình bôngai yak hô laâu lôøm pôm jang ‘naàu, sô maê nhoân goâ öh dôøng adrin waê pô ‘nhoø ‘lôøng. Paêng TVC ñeøi ngônh ñôøng hô doi pôm jang paêng rim bôngai, bôøn goâ hô doi ñeøi laêng jô nuøm ñôøng noh.

BÔNGAI RAÊT TÔ MAM ÑÔØNG ANIH JANG TVC.

 TVC pô jing waê pô ‘nhoø aên rim bôngai ‘noh:

  -Anih pôdro: Ñeøi ‘môih waê teøch pôdro, ioøk môøt tô mam draêm Thaùi Lan, Vieät Nam paêng ASEAN pô jing koâng ti, waên phoøng tang maêt, chaê bôngai teøch pôdro zôøt Thaùi Lan paêng Vieät nam; atheøi kì sô kôøt anaên pôdro, pôm anaên, pôdro marketing pôm tô leøch zôøt Thaùi Lan paêng Vieät Nam, pôm tô leøch rim anaên tô mam gah koâng nghieäp tô guøm, koâng nghieäp tô mam yua ioøk, koâng nghieâp pôm tô leøch, choh jang koâng ngheä kô jung, ñeøi phôøng paêng tô mam yua ioøk nai; atheøi pô nheân laêng thò tröôøng, pô nheân laêng roi tô zoâh thò tröôøng.

– Pô gôr: Rim khuøl teh ñak atheøi yua ioøk pôm jang gan nôr pô ma, waên hoøa , tôdrong kinh teá – saøh hoäi ñôøng Thaùi Lan paêng Vieät Nam.

– Kô droà Thaùi Lan paêng Vieät Nam: Ñeøi ‘môih yaân söï hô dah ‘môih waê wang tô guøm nôr pô kaêp, yaân söï, wang tô guøm nai zôøt Thaiù Lan – Vieät Nam.

Paêng roi tô zoâh trong tô leøi phoân: (+66) 803433247 hô dah Email: thaivietconnect@gmail.com.

  Kô kuh bô neâ!


Banah language sample

       EST

2018Capital

3m.SERVICES

>3CUSTOMERS

>40STAFF

<50


Copyright


OUR SERVICES


Hmong language
Jarai language

THAI VIET CONNECT Limited Partnership Thailand and ASEAN CONNECT Co. Ltd. Vietnam, granted scholarships to students in Hue university and Quang Tri university for their achievements and mitigating flood impacts on their families in December 2020.


THAI VIET CONNECT Limited Partnership and ASEAN CONNECT Co. Ltd., provided rice seeds for farmers who are flood victims in the central province of Vietnam in late 2020

THAI VIET CONNECT LIMITED PARTNERSHIP 2021

Unique Quality, Shared Prosperity

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: