ข้อกำหนดการเดินทางเข้ามาในเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ 15/3/2565


ข้อกำหนดการเดินทางเข้ามาในเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ 15/3/2565

-ใบรับรองวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากประเทศต้นทาง: <72ชม. (RT-PCR) หรือ ATK (<24ชม.) ก่อนเดินทาง เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ได้รับการยกเว้น

– โหลดแอพ PC-COVID ผ่านทางเว็บ www.tokhaiyte.vn

เพื่อกรอกข้อมูลเข้าระบบ พร้อมรับรหัสคิวอาร์โค๊ตเพื่อยื่นให้เจ้าหน้าที่แสกนผ่านจุดคัดกรอง

#ไทยเวียตคอนเนคต์

📢📢📢 ‼️ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ขอแจ้งข้อแนะนำ (Guidance) เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 65 โดยกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุขสำหรับบุคคลที่ประสงค์เดินทางเข้าเวียดนาม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งผู้เดินทางเป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจ

1.1. สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าเวียดนามทางอากาศ (ยกเว้นเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปี)

– จะต้องมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบก่อนการเดินทาง โดยการตรวจด้วยวิธี RT-PCR
หรือ RT-LAMP ไม่เกิน 72 ชม. หรือการตรวจด้วยวิธี rapid antigen test ไม่เกิน 24 ชม. ทั้งนี้ การตรวจหาเชื้อไม่ว่าจะเป็นวิธี RT-PCR หรือ RT-LAMP หรือ rapid antigen test จะต้องดำเนินการโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่/สถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองโดยประเทศที่ตรวจหาเชื้อ

1.2. สำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าเวียดนามโดยทางอื่น (ทางบก ทางน้ำ และทางรถไฟ)

(1) จะต้องมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบ เช่นเดียวกับการเดินทางเข้าทางอากาศ
ตามข้อ 1.1 ก่อนการเดินทาง

(2) ในการณีที่ผู้เดินทางไม่สามารถแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบก่อนเดินทางเข้าเวียดนาม เมื่อเดินทางถึงเวียดนาม ผู้เดินทางจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ภายใน 24 ชม. (ด้วยวิธี RT-PCR หรือ RT-LAMP หรือ rapid antigen test) โดยผู้เดินทางจะต้องไม่หยุดพักระหว่างการเดินทางจากจุดที่เดินทางเข้าเวียดนาม
ไปยังที่พัก และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น ทั้งนี้ หากผลการตรวจหาเชื้อเป็นลบ ผู้เดินทางจึงจะสามารถออกจากที่พักได้โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขของเวียดนาม หากผลการตรวจหาเชื้อเป็นบวก ผู้เดินทางจะต้องแจ้งต่อหน่วยงานสาธารณสุขท้องถิ่นทันที

1.3 สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือไม่เคยติดเชื้อโควิด-19
ไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 สามารถเดินทางเข้าเวียดนามและมีกิจกรรมนอกที่พักได้พร้อมกับผู้ปกครอง

2. การกรอกข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและการยอมรับการกักตัวก่อนการเดินทางเข้าเวียดนาม

– ผู้เดินทางจะต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพก่อนการเดินทางเข้าโดยใช้แอพพลิเคชั่น “PC-COVID” และเปิดใช้ App ดังกล่าวตลอดช่วงเวลาที่พำนักในเวียดนาม

– หากผู้เดินทางมีอาการของโควิด-19 ที่ด่านที่เดินทางเข้าประเทศ อาทิ ไข้ อาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูก ปวดเมื่อยตามร่างกาย เหนื่อย หนาว ไม่รับรู้รสหรือกลิ่น ท้องเสีย หายใจลำบาก ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ด่านที่เดินทางเข้าประเทศทันที เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันทางสาธารณสุข

3. การติดตามและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันโควิด-19

– ผู้เดินทางจะต้องเฝ้าระวังสุขภาพโดยตนเอง 10 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าเวียดนาม
หากผู้เดินทางมีอาการของโควิด-19 อาทิ ไข้ อาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก คัดจมูก ปวดเมื่อยตามร่างกาย เหนื่อย หนาว ไม่รับรู้รสหรือกลิ่น ท้องเสีย หายใจลำบาก ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น ให้แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับคำแนะนำและบริหารจัดการ/ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของเวียดนาม อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น

4. ประกันสุขภาพ

– ผู้เดินทางเข้าจะต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิด-19 ไม่ต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามฉบับข้างต้น คนไทยที่ต้องการจะเดินทางมายังเวียดนาม
ควรคิดและเตรียมการในทุกขั้นตอนให้พร้อม ทั้งในเรื่องของการหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตรวจหาเชื้อในเวียดนาม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทางไปยังสถานที่ตรวจหาเชื้อโดยไม่หยุดพักระหว่างทาง และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่นตามข้อ 1.2 (2) ข้างต้น โดยพึงตระหนักว่า การติดเชื้อในประเทศเวียดนามยังอยู่ในระดับประมาณ 200,000 คนต่อวัน ซึ่งเป็นภาระด้านการดูแลรักษาพยาบาลในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพและเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่หน่วยงานท้องถิ่นจำเป็นต้องบังคับใช้กับผู้เดินทาง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัดได้

อนึ่ง คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศเวียดนามพึงต้องตรวจสอบเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อกำหนดของแต่ละสายการบินที่ต้องปฏิบัติตามที่รัฐบาลเวียดนามกำหนด ข้อกำหนดและขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
การต้องขอหรือการได้รับยกเว้นวีซ่า รวมทั้งการใช้แอพพลิเคชั่นตามที่รัฐบาลเวียดนามกำหนด เป็นต้น
ซึ่งทุกประเด็นดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและ/หรือต้องรอความชัดเจนจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติ
ในท้องถิ่นเป็นระยะ ๆ

Follow us:
– Website: https://rtehanoi.thaiembassy.org
– Facebook: Royal Thai Embassy, Hanoi
– Line Official: @rte.hanoi
– Twitter: @ThailandinHanoi
– Youtube Channel: Royal Thai Embassy in Hanoi

———————–

Quy định nhập cảnh Việt Nam từ 15/3/2022

– Đối với người nhập cảnh (hàng không, bộ, thuỷ):

1. Phải có kết quả xét nghiệm âm tính (trừ trẻ em dưới 2 tuổi) trước khi xuất cảnh <72 giờ (RT-PCR/RT-LAMP) hoặc <24 giờ (phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên ATK) và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận.

2. Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính, phải thực hiện xét nghiệm trong vòng 24 giờ đầu (RT-PCR/RT-LAMP) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên ATK) kể từ khi nhập cảnh. Nếu âm tính thì được tự do lưu trú, di chuyển. Nếu dương tính thì phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương.

3. Trẻ em dưới 2 tuổi không bắt buộc phải xét nghiệm

4. Thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh và sử dụng ứng dụng khai báo y tế (PC-COVID)

5. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhập cảnh: tự theo dõi sức khỏe


THAI VIET CONNECT CENTER

www.thaivietconnectcenter.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: