Việt Nam bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao


Thông tư 113/2021/TT-BTC bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực ngoại giao áp dụng tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 113/2021/TT-BTC quy định:

– Bãi bỏ mức thu lệ phí bổ sung, sửa đổi hộ chiếu (hiện hành mức thu là 15 USD/quyển);

– Bãi bỏ mức thu lệ phí cấp giấy thông hành (hiện hành mức thu cấp mới là 20 USD/quyển, cấp lại do để hỏng hoặc mất là 40 USD/quyển).

– Bãi bỏ mức thu phí cấp Giấy xác nhận đăng ký công dân (hiện hành quy định mức thu là 5 USD/bản).

Đồng thời, Thông tư 113/2021/TT-BTC còn sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí bao gồm:

– Sửa đổi, bổ sung mức thu lệ phí cấp mới hộ chiếu:

+ Hộ chiếu phổ thông (trừ hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn), hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ: 70 USD/quyển; + Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn: 35 USD/quyển

– Sửa đổi, bổ sung mức thu phí đăng ký kết hôn:

+  Đăng ký kết hôn: 70 USD/vụ việc;

+ Đăng ký lại kết hôn: 120 USD/vụ việc.

(So với quy định hiện hành, sửa đổi đơn vị tính phí đăng ký kết hôn từ: 70 USD/bản thành 70 USD/vụ việc kết hôn).

Thông tư 113/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/02/2022.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: