THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI


PROCEDURES FOR MARRIAGE REGISTRATION BETWEEN A VIETNAMESE AND A FOREIGNER

Vietnam is expanding its economic – cultural – political integration with other countries in the world. Therefore, the marriage between Vietnamese citizens and foreigners or overseas Vietnamese is continuously increasing in number. Vietnamese code has specified the procedures for marriage registration with foreigners as follows:

I. Marriage registration dossiers include (According to Article 30 of Decree 123/2015 /ND-CP):

1. Marriage registration declaration (general declaration);

2. Foreign citizens need to prepare the following documents:

 + A certificate of a competent Vietnamese or foreign medical organization certifying that the person does not suffer from a mental illness or other diseases preventing him/her from perceiving or mastering the behaviors.

+ Proof of marital status; In case the foreign country does not grant a certificate of marital status, it shall be replaced with a document certifying that he/she is eligible for marriage under the law of that country.

+ Copy of passport or passport substitute valid papers.

3. Vietnamese citizens shall prepare the following papers:

+ Identity card; Household Registration Book.

+ A certificate of a competent Vietnamese medical organization certifying that you do not have a mental illness or other diseases preventing you from perceiving or controlling your behaviors.

+ Certificate of marital status.

II. Regarding authority (According to Article 37 of the Law on civil status):

+ The People’s Committee of the district where the Vietnamese citizen resides shall register marriage between a Vietnamese citizen and a foreigner.

+ In case a foreigner residing in Vietnam requests marriage registration in Vietnam, the People’s Committee of the district where one of the two parties resides shall proceed marriage registration.

III. Processing time: 10 working days from the date of receipt of complete and valid dossiers (according to Article 31 of Decree 123/2015 / ND-CP)


Việt Nam đang mở rộng hội nhập kinh tế – văn hóa – chính trị sâu rộng với các nước trên thế giới. Do đó, việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài ngày càng phổ biến và gia tăng về số lượng. Pháp luật Việt Nam đã quy định cụ thể về thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài như sau:

*** Hồ sơ đăng ký kết hôn (Điều 30 Nghị định 123/2015/NĐ-CP)

1. Tờ khai đăng ký kết hôn (khai chung);

2. Công dân nước ngoài cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 + Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

+ Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân; Trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

+ Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

3. Công dân Việt Nam chuẩn bị các giấy tờ sau:

+ Chứng minh nhân dân; Sổ hộ khẩu.

+ Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận bạn không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ hành vi của mình.

+ Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

*** Về thẩm quyền (Điều 37 Luật Hộ tịch):

+ Uỷ ban nhân dân cấp quận/huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài.

+ Trường hợp người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có yêu cầu đăng ký kết hôn tại Việt Nam thì Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện nơi cư trú của một trong hai bên thực hiện đăng ký kết hôn

*** Về Thời hạn: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ ( căn cứ Điều 31 Nghị định 123/2015/NĐ-CP)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: