บริการที่ปรึกษา


ไทยเวียตคอนเนคต์ เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในไทย เลขที่ 0113561000991 ไทยเวียตคอนเนคต์ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและกฎหมายแก่ลูกค้า โดยมีหุ้นส่วนที่เป็นผู้เชียวชาญด้านกฏหมายและที่ปรึกษาทั้งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันเราให้บริการดังต่อไปนี้

บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและกฏหมายในเวียดนามและไทย โดยให้คำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฏหมายโดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกฏหมาย บัญชี งานราชการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง 

 • บริการการจดทะเบียนบริษัท
 • ที่ปรึกษาด้านบัญชี การเงิน และภาษี
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานและประกันสังคม        
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดอย. ขอใบอนุญาติต่าง
 • ขอวีซ่า ขอใบอนุญาติทำงาน จดทะเบียนสมรส ขอใบปรัวัติอาญา
 • ในการก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ทางทีมงาน TVC ยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และยินดีให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพการบริการให้ทุกท่านรู้สึกคุ้มค่าและพึงพอใจในผลงาน

ค่าบริการ

 • จดทะเบียนบริษัทจำกัด ในกรณีมีหุ้นส่วนเวียดนาม ราคาเริ่มต้น 200 USD ระยะเวลา < 1 week
 • จดทะเบียนบริษัท FDI สำนักงานตัวแทน ราคาเริ่มต้น 1,500 USD ระยะเวลา 30 working days
 • บริการด้านภาษี ด้านบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบ ด้านแรงงาน ระบบประกันสังคม ราคาเริ่มต้น 100 USD
 • ขอใบอนุญาตินำเข้าส่งออก ใบอนุญาตโรงงาน ใบอย. ขอใบยกเว้นภาษี ราคาเริ่มต้น 200 USD ระยะเวลา < 30 working days
 • ใบอนุญาตทำงาน ขอวีซ่า ใบอนุญาตอื่น ๆ ราคาเริ่มต้น 200 USD ระยะเวลา 30 working days
 • ดำเนินคดีแพ่ง คดีแรงงาน คดีการค้าระหว่างประเทศ คดีทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ ราคาเริ่มต้น 200 USD
 • บริการสำรวจตลาด ดำเนินการจัดหาและจัดส่งสินค้าเวียดนาม-ไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน ราคาเริ่มต้น 200 USD
 • บริการเช่าสำนักงาน และโกดัง: ราคาเริ่มต้น 200​ USD
 • บริการ Retail & Fulfillment: 1,500 USD/month + <25%
 • บริการแปลเอกสารสำหรับงานราชการ: 20 USD
 • บริการรับรองเอกสาร: 25 USD/page (< 1 week)
 • บริการรับรองกงสุลไทย และกสุลเวียดนาม: 30 USD/page (< 1 week)
 • ขอใบรับรองประวัติอาชญากรรม: 200 USD (1 – 2 weeks)


จดอย.

รับขอ อย. , รับจด อย. นำเข้า เครื่องมือแพทย์

 • อาหาร (พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522)
 • ยา (พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510)
 • เครื่องสำอาง (พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558)
 • วัตถุอันตราย (พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535)
 • วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518)
 • ยาเสพติดให้โทษ (พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522)
 • เครื่องมือแพทย์ (พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531)
 • สารระเหย (พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533)
 • สมุนไพร (พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562)

เครื่องหมายการค้า

จดเครื่องหมายการค้า จดสิทธิบัตร จดลิขสิทธิ์ จดแบรนด์ จดลิขสิทธิ์โลโก้ โดยทีมงานมีประสบการณ์งานด้านทรัพย์สินทางปัญญามายาวนานมาก > 10 ปี

 • บริการรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายร่วม เครื่องหมายบริการ
 • การตรวจสอบความเหมือนคล้ายและวิเคราะห์ชื่อเครื่องหมายการค้าว่ามีแนวโน้มที่สามารถจดทะเบียนได้หรือไม่
 • การดำเนินการแก้ไขคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • การอุทธรณ์โต้แย้งคำปฏิเสธรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • การคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
 • การจดทะเบียนโอนเครื่องหมายการค้า
 • การต่ออายุเครื่องหมายการค้า
 • การตรวจสอบสถานะเครื่องหมายการค้า
 • การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบเครื่องหมายการค้า
 • การทำหนังสือเร่งรัดการพิจารณาจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้รวดเร็วขึ้น
 • พิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) 

สิทธิบัตร

 • รับจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ สิทธิบัตรการออกแบบ
 • การค้นหาและตรวจค้นข้อมูลสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ สิทธิบัตรการออกแบบ
 • การชำระค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ สิทธิบัตรการออกแบบ
 • จดทะเบียนโอนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ สิทธิบัตรการออกแบบ
 • ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ สิทธิบัตรการออกแบบ
 • จัดทำสัญญา Licensing
 • การจัดทำรูปเขียนประกอบสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และ การออกแบบ
 • ให้คำปรึกษาการพัฒนาปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์

ขอข้อมูล
1. ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ อีเมล ผู้ขอจดทะเบียน
2. ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ผู้ประดิษฐ์
3. ข้อมูลคำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์: ส่วนประกอบ แต่ละส่วนทำหน้าที่อย่างไร ขั้นตอนการทำงาน ส่วนประกอบ สัดส่วน พอสังเขป
4. รูปเขียนแสดงส่วนประกอบ (หากมี)

เอกสาร
1.หนังสือมอบอำนาจ
2.กรณีบริษัท: สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกไม่เกิน 6 เดือน / สำเนาบัตร กรรมการและผู้ประดิษฐ์
3.กรณีบุคคลธรรมดา : รับรองสำเนาบัตร ปชช

ลิขสิทธิ์
 • จดแจ้งงานอันมีลิขสิทธิ์แก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่
 • งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ คำปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)
 • งานนาฎกรรม (ท่ารำ ท่าเต้น ฯลฯ)
 • งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ศิลปประยุกต์ ฯลฯ)
 • งานดนตรีกรรม (ทำนอง , ทำนองและเนื้อร้อง ฯลฯ)
 • งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป ซีดี )
 • งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง)
 • งานภาพยนตร์
 • งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
 • งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ

บริการทำ #การตลาด #เวียดนาม บริการการทำตลาดสำหรับตลาดเวียดนามโดยไทยเวียตคอนเนคต์ (บ.) มีบริการ 2 แพคเกจดังนี้

 1. แพคเกจ 1 ทดลองตลาด: ลูกค้าฝากส่งสินค้าตัวอย่าง จำนวนหนึ่งไปลูกค้าเวียดนามเพื่อทดลองตลาดเวียดนาม สินค้าควรอยุ่ในรายการแนะนำของไทยเวียตคอนเนคต์ ขั้นตอนดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ 1 – 2 อาทิตย์โดยประมาณ ส่วนระยะเวลารับผลตอบรับแล้วแต่ลักษณะสินค้าของลูกค้าแต่ละราย
 2. แพคเกจ 2 ขยายตลาด พร้อมการขาย: บ.จะดำเนินการ จดอย.และ นำเข้า สินค้าไปเวียดนามให้ลูกค้า พร้อมบริการ เช่าโกดัง เพื่อจัดเก็บ บริการ จัดส่งพัสดุ หรืออื่น ๆ เช่น จ้างพนักงานประจำหรือพาร์ตไทม จัดทำ บัญชีรายเดือน ปิดงบ เช่าหน้าร้าน สำหรับการจัดจำหน่าย จ้าง ทำการตลาดออนไลน์ ในเวียดนาม จัดหาตัวแทนจำหน่ายสินค้า จดทะเบียนบริษัท ขอใบอนุญาตนำเข้า หรือใบรับรองอื่น ๆ ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า ความประสงค์เพิ่มเติมของลูกค้า เช่น ต้องการส่งสินค้าจำนวนเท่าไหร่ต่อเดือน จะจดอย.กี่รายการ ประเภทอะไร ต้องการเช่าโกดังพื้นที่เท่าไร ลักษณะพื้นที่วางจำหน่ายสินค้า เป้าหมายการตลาดและการขาย บริการยิงแอดและแอดมินเพจภาษาเวียดนาม บริการล่ามภาษาสำหรับการเจรจาการคเาทั่วไป ค่านำเข้าส่งออกขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะมีการเก็บภาษีมูลค่า 8% ตามกฎหมายเวียดนาม
หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ email thaivietconnect@gmail.com

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ: ระยะเวลาดำเนินการและรอผล 18 – 24 เเดือนสามารถทำได้กับเราเป็นเวลา 12 เดือนสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ thaivietconnect@gmail.com


ถาม: จดทะเบียนบริษัทเวียดนามสำหรับการจดทะเบียนธุรกิจในเวียดนามเจ้าของคนเดียว ทุนขั้นต่ำ ธุรกิจจำหน่าย บริการ ให้เช่า เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

 • คำตอบ: ในกรณีเจ้าของเป็นต่างชาติ ต้องขออนุมัติการลงทุนแล้วถึงจะดำเนินการจดทะเบียนได้ ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 1,xxx USD ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 45 วันทำการในช่วงปกติ
 • ในกรณีเจ้าของเป็นผู้ถือสัญชาติเวียดนาทม ระยะเวลาดำเนินการ 5-7 วันทำงาน.

ถาม: บริการขอใบอนุญาตนำเข้าส่งออก

 • เริ่มต้น 4,000บ/ชุดระยะเวลาดำเนินการ 03 วันทำการ หลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วนจากลูกค้า

เหตุการฉ้อฉล รับแจ้งจากคุณ Soda

“เมื่อวันที่23/5/64 ผมได้ซื้อของออนไลน์หรือ ID เกมในเพจหนึ่งเขาหลอกให้ผมโอนเงินไปก่อน เขาถึงจะให้อิเมลและรหัสผ่านกับผมผมได้โอนเงินไปประเทศเวียดนาม  ประมาณ 1 – 2 วัน  พอเงินไปถึงเขา เขาก็ได้โกงผม  ไม่ให้อิเมลและรหัสผ่าน และบล๊อคเฟสผมไป  ขอคำปรึกษาหน่อยครับต้องทำอย่างไร”

เหตุการฉ้อฉลกรณีโอนเงิน รับแจ้งคุณแจ๊กกี้


%d bloggers like this: